اهداف شرکت در یک نگاه

این شرکت با هدف کارآفرینی و ارتقاء  کیفی سطح مهارت هنرآموزان تاسیس شده و فقط به دنبال کسب سود نبوده و بنا دارد با التزام به اصول حرفه ای در آموزش مطابق با استاندارهای بین المللی به عنوان یک موسسه آموزشی برتر شناخته شود.

مدیر عامل شاهین خردمند

تیم متخصص ما

Picture of شاهین خردمند,

شاهین خردمند,

مدیر عامل

Picture of فرزانه مد هوش

فرزانه مد هوش

Picture of سید بنی هاشم

سید بنی هاشم

Picture of حامد نبیل پور

حامد نبیل پور

Picture of مهدی عباسیان

مهدی عباسیان

Picture of وحید انگجی

وحید انگجی

Picture of شهریار پویای هروی

شهریار پویای هروی

Picture of عطا رسول زاده

عطا رسول زاده